Privacyverklaring

Privacyverklaring
Wij zetten ons ieder dag opnieuw in om het kijkcomfort van onze klanten te verbeteren. Dat doen we met de mooiste monturen, de beste glazen, de modernste contactlenzen aangevuld met onze professionele dienstverlening.

We hebben hiervoor persoonsgegevens van onze klanten nodig. Wij beloven dat persoonsgegevens, die onze klanten verstrekken aan Optiek van IJzendoorn, alleen gebruikt zullen worden voor het doel waarvoor de klant ze aan ons heeft gegeven.
We beperken het gebruik van persoonsgegevens alleen tot die gegevens die we nodig hebben om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Uiteraard nemen we passende technische- en organisatorische maatregelen om de veiligheid van alle persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven alleen gegevens door aan derden wanneer dat nodig is voor de uitvoering van onze werkzaamheden. Wij zijn op de hoogte van de rechten van onze klanten en zullen deze respecteren.

Gegevens die wij verwerken
Voor levering van ons product en onze dienstverlening verwerken wij de volgende gegevens: NAW-gegevens, aangevuld met telefoonnummers, e-mailadressen, geboortedatum en geslacht; gegevens die wij verkrijgen tijdens controles of metingen van uw ogen; De aankopen die klanten bij ons doen zoals brillen en contactlenzen; Onze financiële administratie; Persoonlijke omstandigheden die van belang zijn voor het kijken; gegevens over uw zorgverzekering.

Inschakeling andere partijen
Sommige onderdelen van onze bedrijfsvoering worden door onze leveranciers uitgevoerd. Wij delen uw gegevens met:
Ons marketingbureau – gegevens die nodig zijn voor het versturen van de mailing.
Uw zorgverzekeraar – alleen als wij voor u declareren of indien u ons vraagt om te kijken wat uw vergoeding is.
Onze contactlensleverancier – alleen ten behoeve van levering aan huis.
Deze leveranciers ontvangen niet meer dan die gegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun dienst. Wij verstrekken nooit gegevens aan bedrijven waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben. Uw gegevens moeten bij onze verwerkers veilig zijn. Uiteraard mogen onze leveranciers uw gegeven nooit voor eigen doelen gebruiken. Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Veilig bewaren
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. We beveiligen onze systemen en gebruiken encryptie daar waar dat nodig is. Wij maken back-ups om de gegevens van onze klanten te kunnen herstellen bij incidenten. Als onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Uw rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voorgenoemde verzoeken.

Vragen
Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of ons privacybeleid dan kunt u contact opnemen met:
Optiek van IJzendoorn
Polenplein 28
6665 CN Driel